Musicoterapia / ondas Binaurales

Mulhadara

Svadhistana

Manipura

Anahata

Vishuddha

Ajna

Sahasrara